Promo
Promo
Promo
Promo
Promo
Promo
Promo
Promo
Promo
Promo
Promo
Promo
  

Verhuurvoorwaarden FreeCam Media (deze zijn van kracht vanaf 1 juli 2010).


I. Onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van BTW voor kleine ondernemingen. (Art.56, §2 BTW-wetboek)
II. Alle verhuurvoorwaarden worden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen, beheerst door de hierna volgende
voorwaarden. Door zijn bestelling en handtekening wordt de klant geacht ermede in te stemmen.
III. Ons aanbod is steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij begin van
uitvoering. Wanneer ten gevolge van overmacht, staking e.d.m. wij niet in mogelijkheid verkeren een overeenkomst uit te voeren,
behouden we ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan geëist worden.
IV. Alle klachten worden binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en aangetekend geformuleerd.
V. Zonder speciale aanduidingen zijn onze facturen cash betaalbaar onmiddellijk voor of na de productie of op de bankrekening, vóór
vervaldatum factuur.
VI. De waarborgsom of voorschot zal steeds vooraf cash en in Euro betaald worden. Dit bedrag zal op voorhand in de offerte duidelijk
gemaakt worden.
VII. Tijdens de huurtermijn blijft de huurder aansprakelijk voor de gehuurde materialen. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor
alle risico's die zich kunnen voordoen ( brand, diefstal, beschadiging, ongeval,...). De daaruit voortvloeiende minwaarde of schade
aan installaties zijn ten laste van de huurder en betaalbaar aan de verhuurder. Een goede verzekering is hierbij een aanrader.
VIII. Bij laattijdig terugbrengen van materiaal wordt het huurbedrag vermeerderd met de dagprijs.
IX. De huurmaterialen worden verondersteld in orde en bedrijfsklaar te zijn. Vanaf het ogenblik echter van totstandkoming van de
huurovereenkomst tussen beide partijen, verklaart de huurder zich zondermeer akkoord bedrijfsklaar materiaal ontvangen te hebben.
X. Wanneer de verhuurder instaat voor het vervoer van de materialen, moet de huurder op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig
zijn. Bij verstek vervalt de huurovereenkomst en verplicht de huurder zich er toe annulatie-, vervoer- en laadkosten te betalen (zie
VIII ).
XI. De huurder mag aan de in- en uitwendige structuur van de materialen niets veranderen. De materialen worden terugbezorgd in de
staat waarin ze zich bevonden bij levering. Indien er materialen kapot of niet in goede toestand teruggebracht worden, dient men dit
onmiddellijk te melden en zal de eventuele herstellingsfactuur voldaan worden door de huurder.
XII. Bij contractbreuk verbindt de huurder zich ertoe volgende forfaitaire onkosten en/of schadevergoeding te betalen:
- 50% van de overeengekomen huurprijs na de totstandkoming van de huurovereenkomst
- 80% van de overeengekomen huurprijs bij annulatie op/of vanaf de eerste dag van de huurovereenkomst.
XIII. Enkel het Belgisch recht is van toepassing en betalingen zullen steeds gebeuren in Euro.
XIV. In geval van bijbestelling zal de huurder 60% van de huurprijs contant betalen bij levering, alsook de -voor dat product opgestelde -
waarborgsom.
XV. Zonder aanmaning en met volle recht zal het bedrag van ieder factuur niet betaald op de vervaldatum, automatisch met 10% worden
verhoogd, met een minimum van €50,-.
XVI. Alle aanvragen en regelingen inzake SABAM zullen door de huurder of organisatie geregeld worden. FreeCam Media is niet
aansprakelijk voor foute of niet-aangifte en betaling van SABAM.
XVII. Bij onmiddellijke afbraak van productie tegen opgelegde tijd kan een extra kost verrekend worden in het factuur.
XVIII. Het opkuisen van de zaal mag niet terwijl de installatie wordt afgebroken. Dit om de afbraak snel en efficiënt te laten verlopen, en
om de veiligheidsrisico's te beperken. Voor uitzonderingen mag u overleggen bij onze productieverantwoordelijke.
XIX. De huurder is verantwoordelijk voor de voorziening van elektriciteit, alle stroom op 230V stopcontacten moet minimum op 16A
gezekerd zijn. En bij grotere installaties zijn 32A of 64A drijfkrachtstekkers aangeraden. Indien wij ter plaatse merken dat wij niet
al het voorziene materiaal op het elektriciteitsnet aangesloten krijgen wegens tekorten. Zullen deze gehuurde materialen die eigenlijk
niet gebruikt worden, toch gefactureerd worden.
XX. Podia voorzien door de huurder zelf, zal niet door ons geplaatst worden. Indien u dit wel wil, komt er per persoon, per werkuur, €20
extra gefactureerd.
XXI. De Factuur dient voor de vervaldatum betaald te zijn, indien niet betaald of niet teruggebracht van de goederen. Zijn wij bevoegd
deze op eender welke tijdstip voor ons past te komen ophalen.
XXII. Indien er geen schriftelijke overeenkomst is getekend door beide partijen. Zal toch het mondelinge contract bindend zijn aan deze
voorwaarden na dat de installaties en/of gehuurde materialen voor de gelegenheid van de klant gefunctioneerd hebben zonder dat hij
enige tekens geeft dat hij niet overeenkomt met de voorwaarden.
XXIII. Dit contract geldt voor alle activiteiten van deze onderneming, indien er voorwaarden zijn die u niet begrijpt dient u eerst contact op
te nemen met FreeCam Media voor u een akkoord geeft.
XXIV. De kosten verbonden aan invorderingsmaatregelen komen geheel voor uw rekening, terwijl wij bovendien aanspraak zullen maken
op de wettelijke en contractuele rente, vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn.
XXV. Wanneer permanentie door één of meer van onze werknemers voorzien is op uw evenement dient(nen) hij/zij te genieten van gratis
consumpties. Indien er een aanwezigheid van onze crew voorzien is van meer dan 8u dient er minstens 1 warme maaltijd voorzien te
worden.© Ron Corten - Alle rechten voorbehouden 2019 - Algemene voorwaarden Ron Corten - Event Technology is onderdeel van FreeCam Media